Úvod / Ochrana osobních údajů

Ochrana os. údajů

Ochrana osobních údajů

Pravidla nakládání s osobními údaji KREDA TRADE s.r.o.

1. Informace o KREDA TRADE s.r.o.

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti KREDA TRADE s.r.o., IČO: 27816893, se sídlem Ostrava, Tyršova 1703/22, PSČ 702 00, zapsané v obchodním rejstříku pod sp.C 30518 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „KREDA TRADE“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.kredatrade.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků KREDA TRADE, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).
1.2. KREDA TRADE působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2. Jaké údaje zpracováváme?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. Na KREDA TRADE zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na KREDA TRADE nebo při vytvoření Vaší objednávky.
2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, způsob dopravy a platební údaje.
2.3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá KREDA TRADE informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává KREDA TRADE údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.
2.4. KREDA TRADE nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi KREDA TRADE a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení, název společnosti, IČ popř. DIČ a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud tyto údaje poskytnuty nejsou, nemůže KREDA TRADE vyřídit Vaši objednávku.
3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům KREDA TRADE formou obchodních sdělení využívá KREDA TRADE především e-mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo a to jak k hovoru tak i k zasílání SMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na KREDA TRADE již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů KREDA TRADE v podobě omezeného přímého marketingu. KREDA TRADE tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na KREDA TRADE zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas KREDA TRADE udělujete v průběhu registrace na KREDA TRADE nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů KREDA TRADE.
3.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci KREDA TRADE formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá KREDA TRADE především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas KREDA TRADE udělujete v průběhu registrace na KREDA TRADE nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na KREDA TRADE mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.
3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace zpracovává KREDA TRADE při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává KREDA TRADE statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci KREDA TRADE mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:
vznést námitku proti zpracování osobních údajů u KREDA TRADE na e-mailové info@kredatrade.cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.
Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete KREDA TRADE ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

5. Kdo má přístup k údajům?

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány KREDA TRADE a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s KREDA TRADE.
5.2. KREDA TRADE dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv.zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro KREDA TRADE pro účely a způsobem, které KREDA TRADE stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které KREDA TRADE využívá, patří:
přepravní společnosti Česká pošta, s.p.
Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
přepravní společnost PPL s. r. o. 
Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1. KREDA TRADE zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona KREDA TRADE následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.
6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté KREDA TRADE požádá o udělení nového souhlasu.
6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává KREDA TRADE po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.
6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí KREDA TRADE pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na KREDA TRADE vztahují.

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na KREDA TRADE a požadovat:
Informace ohledně osobních údajů, které KREDA TRADE zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo KREDA TRADE. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
Přístup k údajům, které jste poskytli KREDA TRADE, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám KREDA TRADE potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může KREDA TRADE správně vyřídit Vaši objednávku.
Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že KREDA TRADE zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již KREDA TRADE nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek KREDA TRADE Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od KREDA TRADE k jinému subjektu, kdy KREDA TRADE předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.
7.2. Dále mohou zákazníci KREDA TRADE vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě KREDA TRADEvneprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.
7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností KREDA TRADE se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Bezpečnost

8.1. KREDA TRADE dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). KREDA TRADE klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.
8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem, šifrováním a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

9. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na KREDA TRADE e-mailem na info@kredatrade.cz, nebo na telefonním čísle 604 118 229.

10. Účinnost

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 20. 5. 2018.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Více informací zde.

Vytvořilo studio Shot Creative