Úvod / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti KREDA TRADE s.r.o.

Obchodní podmínky internetového obchodu www.kredatrade.cz

I. Úvodní ustanovení

I.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti KREDA TRADE s.r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Tyršova 1703/22, PSČ 702 00, IČ 27816893, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30518 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kredatrade.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Adresa pro doručování elektronické pošty je info@kredatrade.cz, prodávajícího lze rovněž kontaktovat telefonicky na tel. č. +420 577 981 536, +420 733 706 301.

I.2 Tyto obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy je kupujícím fyzická osoba, jež uzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, či právnická osoba. V takovém případě se však neaplikují ta ustanovení těchto obchodních podmínek, jež jsou určena k ochraně spotřebitele dle § 1810 a násl. občanského zákoníku, zejména pak ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy, tak, jak je vymezeno toto právo v čl. IV. těchto obchodních podmínek. Z titulu právní jistoty se uvádí, že v případech, kdy je kupujícím fyzická osoba, jež uzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, či právnická osoba, platí, že práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku), nikoli ustanoveními občanského zákoníku, která pojednávají o ochraně spotřebitele (§ 1810 a násl. občanského zákoníku).

II. Uzavření kupní smlouvy a kupní cena

II.1 Prodávající prezentuje zboží určené k prodeji prostřednictvím webového rozhraní obchodu, přičemž tato prezentace je pouze informativního charakteru. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, jejímž obsahem by bylo zboží prezentované na webových stránkách – kupní smlouva vznikne teprve okamžikem přijetím nabídky kupujícího (viz.níže). Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

II.2 Kupující prostřednictvím webového rozhraní obchodu vkládá do „nákupního košíku“ prezentované zboží se všemi jeho specifikacemi, včetně požadované šířky a délky. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že pro každý jednotlivý případ uzavřené kupní smlouvy je jeho povinností koupit od prodávajícího zboží v minimálním objemu 10.000,-Kč bez DPH a dopravy.

II.3 Kupní cena je uvedena u konkrétního zboží včetně všech daní a poplatků. Pokud by byla kupní cena zboží uvedena bez DPH, musí být tato skutečnost u ceny uvedena, povinnost uvedení ceny i s DPH vedle ceny bez DPH tím není dotčeno. Náklady na poštovné (dopravné) a balné je uvedeno samostatně v informacích uvedených v „nákupním košíku“, tyto náklady jsou platné v případě, že zboží má být dodáno na území České republiky.

II.5 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (v „nákupním košíku“). Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

c) nákladech spojených s dodáním zboží,

d) identifikačních údajích kupujícího (jméno a příjmení, u podnikatelů obchodní firma; adresa bydliště či adresa místa podnikání či adresa sídla a provozovny; IČ a DIČ; e-mailová adresa, telefonní kontakt na kupujícího),

e) dodací adresu (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

II.6 Prodávající po obdržení objednávky kupujícího toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (e-mailem), a to na adresu e-mailu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. V této zprávě bude rovněž uvedeno, zda objednávku kupujícího prodávající akceptuje. Pokud ano, je smlouva uzavřena okamžikem přijetí potvrzovacího e-mailu prodávajícího.

II.7 Kupní cenu včetně případných nákladů na dodání zboží je povinen kupující uhradit těmito způsoby:

  • při doručení zboží na adrese kupujícího proběhne zaplacení částky bezhotovostně tzv. na dobírku,
  • po obdržení zboží proběhne zaplacení částky bezhotovostně na základě obdržené faktury se splatností 14 dnů od jejího obdržení,
  • při osobním převzetí zboží proběhne zaplacení částky v hotovosti na provozovně prodávajícího na adrese Palackého 420/21, Valašské Meziříčí.

II.8 Prodávající je však oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to v případech, kdy objednávka vzbuzuje pochybnosti o tom, že byla zaslána s cílem kupní cenu uhradit (např. nápadně vysoká kupní cena, velmi neobvyklé rozměry či počet zboží apod.)

II.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

II.10 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až zaplacením celé kupní ceny zboží.

III. Dodání zboží a jeho převzetí

III.1 Prodávající je povinen dodat zboží nejpozději do 7 pracovních dnů od uzavření smlouvy. O odeslání zboží informuje prodávající kupujícího e-mailem.

III.2 Kupující je povinen zboží při prvním dodání převzít.

III.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

III.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě jakéhokoliv poškození zboží při dopravě je povinen kupující informovat i prodávajícího.

IV. Odstoupení od smlouvy v případech, kdy kupující je fyzická osoba-spotřebitel

IV.1 Tento článek se vztahuje výlučně na případy, kdy kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, nikoli na případy, kdy kupujícím je fyzická osoba, jež uzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti, či právnická osoba.

IV.2 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. PRODÁVAJÍCÍ UPOZORŇUJE KUPUJÍCÍHO, ŽE BĚŽNĚ PRODÁVANÉ ZBOŽÍ PRODÁVAJÍCÍM JE MOŽNO OBJEDNAT POUZE V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH: 15 metrů délky, 7,5 metrů délky. Zboží o jiných rozměrech je zbožím upraveným na přání zákazníka a v takovém případě není možno od již uzavřené kupní smlouvy odstoupit (§ 1837 písm. d) občanského zákoníku). Na tuto skutečnost je kupující upozorňován již při zadávání rozměrů k jednotlivému zboží ve webovém rozhraní.

IV.3 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. IV.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na tuto adresu provozovny prodávajícího: Palackého 420/21, 757 01 Valašské Meziříčí či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

IV.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. IV.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do dvaceti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

IV.5 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, nejde-li o případ uvedený v čl. IV.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

IV.6 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

V. Nároky z vad předmětu kupní smlouvy (reklamace)

V.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V.2 Ustanovení uvedená v čl. V.1 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

V.3 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Palackého 420/21, 757 01 Valašské Meziříčí, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

V.4 Na zboží poskytuje prodávající záruku v délce trvání 24 měsíců.

VI. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních nabídek

VI.1 Kupující dává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas prodávajícímu k tomu, aby jako správce zpracovával jeho osobní údaje za účelem jejich využití při poskytování služeb prodávajícího a při nabízení zboží či služeb či zprostředkování této nabídky a při úkonech s tím souvisejících. Souhlas se vztahuje na veškeré osobní údaje, které budou kupujícím prodávajícímu sděleny. Souhlas se poskytuje na dobu 10 let od jeho udělení. Kupující uděluje souhlas, aby prodávající poskytl tyto osobní údaje třetím osobám, a to za stejných podmínek, ve stejném rozsahu a za stejným účelem. Kupující si je vědom svého práva přístupu k osobním údajům poskytnutým prodávajícímu, jakož i práva na opravu takových osobních údajů a dále práva požadovat při splnění zákonem stanovených podmínek od prodávajícího vysvětlení a odstranění případného závadného stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů.

VI.2 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

VI.3 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

VII. Závěrečná ustanovení

VII.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

VII.2 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

VII.5 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

VII.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

VII.7 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Ve Valašském Meziříčí dne 9.3. 2018

KREDA TRADE s.r.o.
David Kremel, jednatel

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Více informací zde.

Vytvořilo studio Shot Creative